dd/mm/yyyy

Nông nghiệp Quỳnh Nhai

Nông thôn Tây Bắc: Nông nghiệp Quỳnh Nhai nỗ lực vượt khó

Năm 2021, tình hình dịch Covid -19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động đến chuỗi sản xuất nông nghiệp, dịch bệnh xảy ra trong chăn nuôi... Nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ngành nông nghiệp huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã nỗ lực vươn lên khó khăn.