dd/mm/yyyy

Phòng tài nguyên và môi trường huyện nậm nhùn

Giải pháp bảo vệ môi trường ở vùng khó Lai Châu

Xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu có nhiều giải pháp trong bảo vệ môi trường, qua đó góp phần xây dựng NTM.


Sôi nổi phong trào bảo vệ môi trường ở huyện biên giới Lai Châu

Ngành GD&ĐT huyện Nậm Nhùn, Lai Châu đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường trong trường học, góp phần xây dựng nền tảng ý thức và hành vi bảo vệ môi trường cho học sinh.