dd/mm/yyyy

Phòng dân tộc bắc yên

Bắc Yên: Nỗ lực cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Huyện Bắc Yên (Sơn La) tích cực triển khai những giải pháp phù hợp, thúc đẩy phát triển KT-XH đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


Bắc Yên: Phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Huyện Bắc Yên (Sơn La) triển khai cơ chế, chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số để người dân từng bước vươn lên làm giàu.