dd/mm/yyyy

Ngành nông nghiệp Lai Châu

Lai Châu chú trọng phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung

Thành phố Lai Châu đã hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung như: Lúa, chè, cây ăn quả… góp phần nâng cao thu nhập cho người dân


Lai Châu: Hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung

Ngành nông nghiệp tỉnh Lai Châu trong những năm gần đây có nhiều bước tiến vượt bậc. Nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung được hình thành ở hầu hết các huyện, thành phố trong tỉnh. Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, đời sống, thu nhập của người dân trên địa bàn tỉnh ngày càng cải thiện và nâng cao.