dd/mm/yyyy

Hạt Kiểm lâm Nậm Nhùn

Lai Châu: Nậm Nhùn đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ rừng

Thời gian qua, Hạt kiểm lâm huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) đã có nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR trên địa bàn.


Lai Châu: Hạt Kiểm lâm Nậm Nhùn làm tốt công tác bảo vệ rừng

Thời gian qua, Hạt Kiểm lâm Nậm Nhùn đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn…