dd/mm/yyyy

Giao thông Lai Châu

Sìn Hồ chú trọng duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp giao thông nông thôn

Những năm gần đây, huyện miền núi Sìn Hồ (Lai Châu) đặc biệt chú trọng duy tu, bảo dưỡng hạ tầng giao thông đường bộ, nhất là với các tuyến đường xã, bản...


Nậm Nhùn quan tâm phát triển hạ tầng giao thông nông thôn

Những năm qua, hạ tầng giao thông nông thôn của huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) có nhiều đột phá. Nhiều tuyến đường đến trung tâm xã, đường liên bản, nội bản trong huyện được nhựa hóa, bê tông hóa. Giao thông nông thôn phát triển tạo đà thúc đẩy kinh tế – xã hội của huyện nghèo bứt phá.