dd/mm/yyyy

Cấm đốt rơm rạ

Nông thôn Tây Bắc: Huy Hạ không đốt rơm rạ sau khi thu hoạch lúa

Giảm thiểu, tiến tới bỏ đốt rơm rạ, góp phần tạo cảnh quan môi trường trong sạch là mục tiêu hướng tới ở vùng Nông thôn Tây Bắc - xã Huy Hạ (Phù Yên, Sơn La)