dd/mm/yyyy

Xây dựng OCOP Sìn Hồ

Lai Châu: Sìn Hồ nỗ lực xây dựng các sản phẩm OCOP

Huyện Sìn Hồ (Lai Châu) đã triển khai nhiều giải pháp trong xây dựng và phát triển chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo ra sản phẩm OCOP chất lượng cao