dd/mm/yyyy

Thành phố Sơn La Mười kết quả nổi bật của năm 2022

Thành phố Sơn La: 10 kết quả nổi bật năm 2022

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, năm 2022 khép lại, thành phố Sơn La tiếp tục có bước phát triển vững chắc...