dd/mm/yyyy

Sức dân

Tỉnh có diện tích rộng nhất cả nước đã xây dựng nông thôn mới như thế nào?

Là địa phương có diện tích rộng nhất cả nước, hiện tỉnh Nghệ An đã có 309/411 xã và 9 đơn vị cấp huyện, thị, thành đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống vật chất, tinh thần cho người dân cũng được nâng cao.


Tủa Chùa: Huy động sức dân trong phát triển hạ tầng ở Sính Phình

Sính Phình là xã vùng cao của huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) với 100% đồng bào Mông sinh sống. Được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước thông qua các chương trình: 134, 135, 159, 186 và các chương trình, dự án khác đã tạo sự khởi sắc trong đời sống người dân nơi đây.