dd/mm/yyyy

Sở Giao thông vận tải Sơn La

Sơn La công bố các điểm tập kết, trung chuyển và giao nhận hàng để phòng chống dịch Covid-19

Để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả và thuận lợi cho các hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La vừa có thông báo cụ thể 192 điểm tập kết, trung chuyển, giao nhận hàng và 32 cơ sở lưu trú phục vụ khách công vụ, người tham gia vận chuyển hàng hóa.