dd/mm/yyyy

Rừng điện biên

Nông thôn Tây Bắc: Bản nghèo Pơ Mu giữ rừng bền vững

Trong vùng Nông thôn Tây Bắc, tỉnh Điện Biên có những bản nghèo của đồng bào dân tộc những kết quả giữ rừng ở đó lại đạt rất cao...


Quy hoạch 3 loại rừng Điện Biên sẽ đạt 700.000 ha năm 2030

Để quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên rừng; phát triển lâm nghiệp thành một trong những ngành sản xuất chủ lực; góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân, tỉnh Điện Biên đã quy hoạch 3 loại rừng, định hướng đến năm 2030, sẽ có gần 700.000 ha đất quy hoạch phát triển lâm nghiệp.