dd/mm/yyyy

Quy định về tiêu chí xác định các cơ sở gây ô nhiễm môi trường phải di dời

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 1611/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xác định các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường thuộc đối tượng di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vùng tập trung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Kiểm tra một đường ống nước xả thải của doanh nghiệp thủy sản đổ ra sông Cửa Lấp (huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu)

Kiểm tra một đường ống nước xả thải của doanh nghiệp thủy sản đổ ra sông Cửa Lấp (huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu)

Theo đó, các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường thuộc đối tượng di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vùng tập trung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được xác định theo 3 tiêu chí: cơ sở có vị trí không còn phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch ngành và các quy hoạch khác đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt; thuộc danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhưng không hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm do cơ quan có thẩm quyền quy định; thuộc danh mục các ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường theo quy định. Các cơ sở được xác định thuộc các tiêu chí nêu trên nhưng hoạt động trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiện hữu trên địa bàn tỉnh không thuộc diện di dời theo tiêu chí nêu trên.

Quy định cũng đưa ra 02 tiêu chí đánh giá, phân loại để di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường đối tượng di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vùng tập trung trên địa bàn tỉnh là tiêu chí về quy hoạch và tiêu chí về môi trường. Trong đó, tiêu chí về quy hoạch dùng để xác định vị trí của cơ sở sản xuất trong khu dân cư, đô thị; các cơ sở sản không còn phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch ngành và các quy hoạch khác đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt; cơ sở đang hoạt động với ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Tiêu chí về môi trường dùng để xác định các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; không tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; bị khiếu kiện, phản ánh về việc gây ô nhiễm môi trường.

Linh Nga