dd/mm/yyyy

Quả sơn tra bắc yên

Bắc Yên: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho nông dân

Huyện Bắc Yên (Sơn La) tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn.