dd/mm/yyyy

Phòng chống đuối nước cho trẻ em

Lai Châu: Phòng chống đuối nước cho trẻ em

Huyện Sìn Hồ (Lai Châu) đã và đang có nhiều giải pháp tăng cường phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn.