dd/mm/yyyy

Phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất

Chủ tịch HND Sơn La: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi phải trở thành xương sống

"Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững phải trở thành phong trào xương sống và nòng cốt của Hội..." - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La - Lường Trung Hiếu chỉ đạo tại Hội nghị phát động phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi năm 2022...