dd/mm/yyyy

Nông dân ứng dụng KH-KT

Nông dân hưởng lợi cao nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật

Áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, nông dân Yên Châu (Sơn La) đã giảm được chi phí, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, cải thiện đời sống.