dd/mm/yyyy

Người bắc yên

Phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Huyện Bắc Yên (Sơn La) đưa ra nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên để bảo đảm phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.