dd/mm/yyyy

Nâng cao đời sống vật chất tinh thần

Sức hút từ Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở Hòa Bình

Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở Hòa Bình đã góp phần tích cực vào phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống hội viên, nông dân trên địa bàn.