dd/mm/yyyy

Huyện yên châu phát triển chăn nuôi

Yên Châu: Phát triển chăn nuôi gia súc tập trung

Các hộ chăn nuôi gia súc tại xã Chiềng Đông (Yên Châu, Sơn La) đầu tư phát triển theo hướng tập trung, quy mô trang trại, mang lại hiệu quả kinh tế cao.


Yên Châu: Đẩy mạnh chăn nuôi giúp nông dân vươn lên làm giàu

Vùng cao Yên Châu (Sơn La) tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng phát huy lợi thế, ứng dụng khoa học... góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.