dd/mm/yyyy

Hoa quả phù yên

Sản phẩm OCOP giúp đồng bào vùng cao có cuộc sống ấm no

Huyện Phù Yên (Sơn La) xác định các sản phẩm OCOP đóng vai trò then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương…