dd/mm/yyyy

Hiện đại hóa hành chính

Điện Biên: Nỗ lực hiện đại hóa hành chính ở Tủa Chùa

Những năm qua, huyện Tủa Chùa đã và đang nỗ lực đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, giảm chi phí hoạt động, thời gian...