dd/mm/yyyy

Hạnh phúc cho em

Sơn La: Khánh thành 3 công trình "Trường đẹp cho em"

Công an tỉnh Sơn La khánh thành 3 công trình "Trường đẹp cho em" tại 3 điểm trường khó khăn của huyện Yên Châu (Sơn La)