dd/mm/yyyy

Giao khoán bảo vệ rừng

Giao khoán bảo vệ rừng ở Điện Biên, nông dân được hưởng lợi

Giao khoán bảo vệ rừng đã mang lại lợi ích kép ở tỉnh Điện Biên; vừa tạo sinh kế, vừa khuyến khích người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng...


Điện Biên: Hiệu quả công tác giao khoán bảo vệ rừng

Giao khoán bảo vệ rừng đã mang lại lợi ích kép ở tỉnh Điện Biên; vừa tạo sinh kế, vừa khuyến khích người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng...