dd/mm/yyyy

Duy tu đường giao thông

Sìn Hồ chú trọng duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp giao thông nông thôn

Những năm gần đây, huyện miền núi Sìn Hồ (Lai Châu) đặc biệt chú trọng duy tu, bảo dưỡng hạ tầng giao thông đường bộ, nhất là với các tuyến đường xã, bản...