dd/mm/yyyy

Chất lượng y tế tuyến cơ sở

Lai Châu: Nậm Nhùn nâng cao chất lượng y tế tuyến cơ sở

Thời gian qua, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng y tế cơ sở, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn.