dd/mm/yyyy

Các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế

Sìn Hồ tập trung thực hiện các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế

Thời gian qua, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân…