dd/mm/yyyy

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Triển khai nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Cán bộ giỏi sẽ nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuối tháng 3/2021, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã được tổ chức, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.