dd/mm/yyyy

Hội nông dân thành phố Lào Cai

Hội nông dân Lào Cai: Phát huy vai trò xây dựng nông thôn mới

Hội nông dân thành phố Lào Cai (Lào Cai) đã triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.