dd/mm/yyyy

Hoà bình phát triển nông nghiệp sạch

Hoà Bình tập trung phát triển nông nghiệp sạch, an toàn và đẩy mạnh xuất khẩu

Tỉnh Hoà Bình đã và đang tập trung nguồn lực phát triển nông nghiệp sạch, an toàn, chất lượng và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.