dd/mm/yyyy

Cán bộ nòng cốt

Tập huấn triển khai Chương trình NTM cho cán bộ nòng cốt

Hơn 40 cán bộ nòng cốt của 7 tỉnh phía Bắc đã tham gia lớp tập huấn triển khai Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025.