dd/mm/yyyy

Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phong Thổ

Dịch vụ môi trường rừng Lai Châu: Dân no ấm, rừng thêm xanh

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) ở huyện Phong Thổ (Lai Châu) đã giúp người dân thêm thu nhập và rừng thêm xanh.