dd/mm/yyyy

Bắc yên phát triển rừng

Bắc Yên: Phát triển rừng bền vững, cải thiện sinh kế người dân

Với sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng cũng như cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, huyện Bắc Yên đã phát triển rừng theo hướng bền vững, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, bảo vệ tốt môi trường sinh thái...