dd/mm/yyyy

Giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường ở Bắc Yên

Những năm qua, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới...

Bắc Yên triển khai nhiều giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường

Những năm qua, việc thực hiện tiêu chí môi trường ở Bắc Yên vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân do đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn. Nhận thức của một số bộ phận nhân dân về môi trường tại các xã còn hạn chế, đặc biệt đối với các bản nằm xa khu trung tâm xã.

Mặt khác, địa hình, địa mạo phức tạp; giao thông đi lại khó khăn ảnh hưởng nhiều đến các chương trình, dự án về môi trường (tiếp cận thông tin về môi trường an toàn thực phẩm; công tác tuyên truyền; thu gom, xử lý rác thải; thu gom, xử lý rác thải nguy hại, bao bì thuốc BVTV...).

Giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường ở Bắc Yên - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Nam, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Yên trao đổi với phóng viên Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt/Trang Trại Việt về tình hình thực hiện tiêu chí môi trường ở Bắc Yên. Ảnh: Tuệ Linh.

Trao đổi với phóng viên Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Nguyễn Văn Nam, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Yên cho biết: Trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm luôn là tiêu chí khó thực hiện. Vì vậy trong thời gian qua, huyện Bắc Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tiêu chí này.

Theo đó, huyện Bắc Yên tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân tích cực chung tay thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm. Huy động sử dụng hiệu quả nguồn lực tại chỗ, đặc biệt là sức mạnh đoàn thể, cộng đồng. 

Chỉ đạo các ngành, đoàn thể triển khai công tác tuyên truyền theo hệ thống ngành dọc; lồng ghép chuyên đề về xây dựng NTM vào chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên của các xã, trong các cuộc họp giao ban, họp bản, họp dân. Tổ chức lễ phát động trồng cây xanh, cây phân tán trên địa bàn tạo cảnh quan môi trường, xanh, sạch đẹp.

Giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường ở Bắc Yên - Ảnh 2.

Công nhân Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La - Chi nhánh huyện Bắc Yên dọn dẹp vệ sinh môi trường, giúp các tuyến đường ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Tuệ Linh.

Triển khai, quán triện sâu, rộng các nội dung văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương, hướng dẫn tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm của tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường. Thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Bắc Yên, giai đoạn 2021 - 2025.

Kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bắc Yên, giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung rà soát, chỉ đạo hướng dẫn xã thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm ưu tiêu mọi nguồn lực để thực hiện. 

Bên cạnh đó, để thực hiện phong trào vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý chất thải, phân loại chất thải rắn, huyện Bắc Yên đã lồng ghép việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phong trào vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý chất thải, phân loại chất thải rắn thông qua các ngày lễ (Ngày môi trường thế giới 5/6; Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường; Ngày nước thế giới; Ngày khí tượng thế giới…).

Hàng năm, xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể để vận động, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng phong trào vệ sinh môi trường; phong trào "chống rác thải nhựa", phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt tới nhân dân tầm quan trọng của các dự án đầu tư khu chôn lấp và xử lý rác thải tập trung, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về quy hoạch.

Theo ông Nam, trong thời gian tới, để thực hiện tốt tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, Phòng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chung tay thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm thông qua các bản tin, phóng sự, các bài viết điển hình các xã đạt chuẩn nông thôn mới; đặc biệt là tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm

Tổ chức các lớp tập huấn tự nguyện hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt các chỉ tiêu trong tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm; tham quan học tập kinh nghiệm các xã đạt tiêu chí môi trường trong tỉnh. Huy động sử dụng hiệu quả nguồn lực tại chỗ, đặc biệt là sức mạnh đoàn thể, cộng đồng trong công tác tuyên truyền.

Tuệ Linh