dd/mm/yyyy

MTQG

Điện Biên: Nỗ lực xây dựng Nông thôn mới ở Tủa Chùa

Hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, Tủa Chùa đã tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ và người dân...