dd/mm/yyyy

Bắc yên xây dựng nông thon mới

Xây dựng nông thôn mới nơi vùng cao Bắc Yên

Cán bộ và nhân dân huyện Bắc Yên (Sơn La) đã huy động mọi nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở huyện vùng Cao Bắc Yên

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Bắc Yên (Sơn La) triển khai nhiều giải pháp, từng bước hoàn thành các tiêu chí.