dd/mm/yyyy
  • Trang chủ
  • thực hiện nghị quyết số 33-NQ/TW

thực hiện nghị quyết số 33-NQ/TW

Xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam ở Lai Châu

Ngày 13/5, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.