dd/mm/yyyy

Sơn La tập huấn chương trình mỗi xã một sản phẩm

Ngày 14/10, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Sơn La đã tổ chức mở lớp tập huấn xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh theo chu trình OCOP “mỗi xã một sản phẩm”, cho 126 học viên là cán bộ huyện, xã, bản, các hộ chủ thể sản xuất kinh doanh của thành phố Sơn La và huyện Mường La.

Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình OCOP năm 2019; Kế hoạch số 316/KH-VPĐP ngày 6/9/2019 của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Sơn La về việc Tổ chức tập huấn xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh theo chu trình OCOP năm 2019.

 Các họcviên tham gia lớp tập huấn chương trình OCOP "mỗi xã một sản phẩm".

Nhằm nâng cao năng lực hỗ trợ, tư vấn cho các tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP, hoàn thiện hồ sơ, công tác quản lý, triển khai chương trình; hướng dẫn đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để sản xuất các sản phẩm truyền thống, sản phẩm dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn có khả năng cạnh tranh trên thị trường góp phần phát triển kinh tế nông thôn. Qua đó, lựa chọn sản phẩm tiêu biểu, có tiềm năng thành hàng hóa của mỗi địa phương để xây dựng kế hoạch phát triển cho sản phẩm, phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để tạo việc làm nâng cao thu nhập cho nhân dân.

 Giảng viên tham gia giảng dạy chương trình "mỗi xã một sản phẩm".

Lớp tập huấn được tổ chức đến hết ngày 16/10. Các học viên sẽ được tiếp thu: Nội dung Chương trình “mỗi xã một sản phẩm”, các thông tin hỗ trợ của Nhà nước, thông tin và định hướng thị trường; tư vấn, hướng dẫn đề xuất ý tưởng sản phẩm, nhận xét và đánh giá tổ chức đăng ký sản phẩm, lựa chọn sản phẩm thuộc kế hoạch của địa phương; xây dựng ý tưởng kinh doanh, triển khai kế hoạch kinh doanh, phát triển kinh tế cộng đồng; giới thiệu hình thành và tái cơ cấu hợp tác xã, doanh nghiệp; nghiên cứu, tổ chức, đánh giá phân hạng sản phẩm, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm…

Nội dung tập huấn đã thu hút sự quan tâm của đông đảo học viên.

 
Biểu tượng chương trình "mỗi xã một sản phẩm" - OCOP.
 
Quốc Định