dd/mm/yyyy

Nậm Pồ: Tinh giản biên chế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động

Nhằm kiện toàn, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, những năm qua huyện Nậm Pồ đẩy mạnh thực hiện việc tinh giản biên chế. Quá trình thực hiện công khai, dân chủ; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Nậm Pồ "giảm lượng để tăng chất"

Để thực hiện hiệu quả công tác tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, huyện Nậm Pồhuyện Nậm Pồ đã xây dựng Đề án Tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2015 - 2021 và kế hoạch tinh giản hàng năm. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường bám sát nội dung kế hoạch tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp.

Nậm Pồ: Tinh giản biên chế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động - Ảnh 1.

Cán bộ xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: SP

Tuyên truyền để CBCCVC, nhân dân hiểu rõ được ý nghĩa và tầm quan trọng của nghị quyết, tránh tình trạng người hiểu, người không hiểu gây khó khăn cho quá trình triển khai thực hiện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các nghị quyết của Trung ương, kế hoạch của tỉnh về thực hiện các Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW.

Thực hiện sắp xếp lại tổ chức đơn vị sự nghiệp theo nguyên tắc: Một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại nhằm giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ. Theo đó, hiện nay tại các đơn vị sự nghiệp, huyện Nậm Pồ đã hoàn thành sáp nhập Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thành Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và Tổ chức Phát triển quỹ đất thành Trung tâm Quản lý đất đai; sáp nhập Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư với Trạm Thú y...

Đối với cấp xã, huyện Nậm Pồ đã xây dựng các đề án, phương án cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế các cơ quan, đơn vị thuộc khối chính quyền; Đề án Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập các thôn, bản, đội, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn, tiêu chí theo lộ trình; Đề án Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, đội.

Nậm Pồ đẩy mạnh kiện toàn tổ chức bộ máy

Cùng với đó, để việc tinh giản biên chế được thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy, bố trí người lao động trong cơ quan, đơn vị, không làm ảnh hưởng, xáo trộn lớn đến tư tưởng, đời sống của CBCCVC và người lao động, huyện đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn quán triệt, phổ biến chủ trương, chính sách tới CBCCVC và người lao động trong đơn vị.

Nậm Pồ: Tinh giản biên chế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động - Ảnh 3.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên ở cơ sở huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên). Ảnh: Vinh Duy

Ông Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng phòng Nội vụ huyện Nậm Pồ cho biết: Đối với cán bộ, công chức liên tiếp trong 2 năm thì có 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ và một năm hoàn thành nhiệm vụ hoặc cả 2 năm không hoàn thành nhiệm vụ mà không bố trí được công việc khác sẽ thuộc diện tinh giản biên chế. Việc tinh giản biên chế nhằm kiện toàn, sắp xếp lại đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần phục vụ xã hội và nhân dân. Theo thống kê, tổng biên chế năm 2022 (tính cả hợp đồng 68) huyện Nậm Pồ là 1.683 người, giảm so với biến chế được giao năm 2015 là 51 người; đối với công chức cấp xã giảm 22 người.

Thực hiện những giải pháp cụ thể, thiết thực trong tinh giản biên chế đã và đang góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Nậm Pồ. Theo ông Nguyễn Văn Tiếp: Thời gian tới để công tác tinh giản biên chế đạt tiến độ đề ra, huyện Nậm Pồ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tinh giản biên chế. Tập trung chỉ đạo rà soát, sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị; rà soát, sáp nhập các xã, khu dân cư. Thực hiện bố trí cán bộ kiêm nhiệm chức danh theo lộ trình. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi sắp xếp, kiện toàn. Củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng người hoạt động không chuyên trách ở bản, thôn đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Vinh Duy