dd/mm/yyyy

Mấy gửi rút - tiền tự động

Agribank Chi nhánh Sơn La: Khai trương máy ATM đa chức năng

Hôm nay(6/7), tại Mộc Châu (Sơn La), Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La đã khai trương máy gửi - rút tiền tự động đa chức năng AutoBank (CDM)...


Hiệu quả “giao dịch viên điện tử” của Agribank Chi nhánh Thuận Châu

Hướng tới mục tiêu đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ để mở rộng phạm vi, đối tượng phục vụ, Agribank Chi nhánh tỉnh Sơn La đã trang bị máy gửi rút – tiền tự động AUTOBANK (CDM) tại Agribank Chi nhánh huyện Thuận Châu. Đây là những “giao dịch viên điện tử” đa chức năng, có thể thực hiện gần như toàn bộ các giao dịch với ngân hàng.