dd/mm/yyyy

GDĐT

Sở GDĐT Sơn La: Công bố vận hành hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001:2015 và ISO 21001:2018

Ngày 5/5, Sở GDĐT Sơn La đã tổ chức Lễ công bố vận hành hệ thống quản lý IMS tích hợp QMS ISO 9001:2015 và EOMS ISO 21001:2018. Việc vận hành này sẽ giúp Sở GDĐT Sơn La tạo bước đột phá trong quản lý giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng GDĐT của tỉnh Sơn La một cách thực chất và bền vững.