dd/mm/yyyy

Lan độit biến bị trộm

Đối tượng lên mạng xem địa chỉ người bán lan đột biến sau đó ăn trộm

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ hai đối tượng liên quan đến việc trộm lan đột biến liên tỉnh.