dd/mm/yyyy

Huyện bắc yên phát triển chăn nuôi

Vùng cao Bắc Yên tận dụng lợi thế, phát triển đại đàn gia súc

Từng bước thay đổi tập quán sản xuất cũ, chủ động tận dụng những lợi thế sẵn có của địa phương, việc chăn nuôi gia súc đã giúp nhiều nông dân huyện vùng cao Bắc Yên (Sơn La) có thu nhập ổn định.