dd/mm/yyyy

Giảm nghèo ở sông mã

Hơn 1.000 hộ nghèo được hỗ trợ xóa nhà dột nát

Giai đoạn 2020 – 2022, huyện Sông Ma, tỉnh Sơn La đã hỗ trợ cho trên 1.000 hộ nghèo xóa nhà dột nát với tổng kinh phí hơn 27 tỷ đồng.