dd/mm/yyyy

Bản Suối Rằm

Suối Rằm - bản nguyên thủy ở Mai Châu (Hòa Bình)

Hàng chục hộ dân ở khu Suối Rằm, xã Cun Pheo (Mai Châu, Hòa Bình) ở tít trên đỉnh núi. Bà con nơi đây sống vất vưởng, không biết thuộc về đơn vị nào quản lý...